Privacy


Laatst gewijzigd op: 25 oktober 2019.

BMC, naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 76, 1000 Brussel, begrijpt dat uw privacy belangrijk is voor u en doet dan ook al het nodige om deze te respecteren en te laten respecteren. Indien u vragen of opmerkingen zou hebben over deze privacyverklaring, kan u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming van BMC: dpo@mobib.be.

Neem alstublieft de tijd om deze privacyverklaring aandachtig door te nemen. Dit document legt uit hoe BMC informatie verwerkt die, alleen of in combinatie met andere informatie, betrekking heeft op u in uw hoedanigheid van MOBIB kaarthouder (hierna "persoonsgegevens").

Voor de toepassing van deze privacyverklaring treedt BMC samen met de Belgische openbare vervoersmaatschappijen, te weten NMBS, STIB, De Lijn en TEC (hierna de “OV’s”), op als gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken. Dit betekent dat BMC en deze OV’s samen verantwoordelijk zijn voor de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de verwerkingen die het voorwerp uitmaken van deze privacyverklaring.

Op welke wijze ontvangt BMC persoonsgegevens?

BMC ontvangt geen persoonsgegevens rechtstreeks van de MoBIB kaarthouders. BMC ontvangt en wisselt persoonsgegevens uit met de OV’s (en met de partners van de OV’s die de MoBIB kaarten gebruiken) via het platform dat ontwikkeld is door BMC en de OV’s (hierna het “Platform”).

Ook de OV’s (en hun partners) wisselen onderling persoonsgegevens uit en verwerken deze in overeenstemming met hun eigen privacyverklaringen. BMC kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze privacyverklaringen noch voor de wijze waarop de OV’s uw persoonsgegevens gebruiken en verwerken voor hun eigen doeleinden.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt BMC?

De enige persoonsgegevens die BMC via de OV’s ontvangt, bestaan uit de volgende persoonlijke informatie:

 • de MoBIB kaart (MoBIB-nummer, serienummer, vervaldatum, actief of gedeactiveerd)
 • de hiermee verbonden vervoersbewijzen van de OV’s (productnummer, eerste en laatste validatie, vertrek- en eindhalte, klasse, geldigheidsperiode)

Alle andere persoonsgegevens die aan uw klantenbestand zijn gelieerd worden behandeld op het niveau van de betrokken OV en worden niet meegedeeld aan BMC.

Daarnaast kan BMC ook alle persoonsgegevens verwerken die u zelf vrijwillig verstrekt heeft aan BMC wanneer u contact zou opnemen met BMC of met de Functionaris voor Gegevensbescherming van BMC.

 

Voor welke doeleinden verwerkt BMC uw persoonsgegevens?

Uw gegevens zullen enkel gebruikt en onderling uitgewisseld worden door BMC en de OV’s (en hun partners) om het interoperabele gebruik van de MoBIB kaarten en de daaraan verbonden vervoersbewijzen van de OV’s te verwezenlijken.

Concreet heeft BMC samen met de OV’s in het kader van een interoperabel openbaar vervoer een informaticaplatform ontwikkeld dat toelaat om persoonlijke informatie in verband met de MoBIB kaart (kaartgegevens en vervoersbewijsgegevens) op een eenvoudige manier uit te wisselen tussen BMC en de OV’s (en hun partners) teneinde het beheer van de MoBIB kaart in het voordeel van de MoBIB kaarthouder te vereenvoudigen.

De persoonsgegevens worden via het Platform uitgewisseld voor:

 • het laden van een vervoersbewijs door iedere OV, die dankzij de informatieuitwisseling niet enkel zijn eigen vervoersbewijs kan opladen maar tevens deze van de andere OV’s. Wanneer u een nieuwe Mobib kaart aankoopt bij één van de OV’s, zullen de overige OV’s (en hun partners) hiervan geïnformeerd worden via het Platform. Dankzij deze gegevensuitwisseling kan u bij elke OV terecht voor de aanmaak van een MoBIB kaart, zonder dat u elk van deze OV’s indivudeel moet contacteren.
 • het blokkeren van een MoBIB kaart of één of meerdere vervoersbewijzen afzonderlijk door iedere OV. Wanneer u aan één van de OV’s meldt dat u uw Mobib kaart kwijt bent, zullen de overige OV’s (en hun partners) hiervan geïnformeerd worden via het Platform. Dankzij deze gegevensuitwisseling kan u bij elke OV terecht voor het blokkeren van een MoBIB kaart, zonder dat u elk van deze OV’s indivudeel moet contacteren.
 • De vervanging van een MoBIB kaart, inclusief de vervoersbewijzen van andere vervoersmaatschappijen. Wanneer u bij één van de OV’s uw Mobib kaart laat vervangen, zullen de vervoersbewijzen van de andere OV's dankzij deze gegevensuitwisseling op de nieuwe MoBIB kaart kunnen worden geladen, zonder dat u elk van deze OV’s individueel moet contacteren.
 • het bieden van ondersteuning aan de diensten verkoop en na verkoop van de OV’s.
 • het beheer van de voor de OV’s gemeenschappelijke vervoersbewijzen, waarmee op bepaalde trajecten (vb. Brupass in Brussel) tussen de verschillende vervoersmodi van de OV’s kan gekozen worden. De verrekening van de gemeenschappelijke vervoersbewijzen tussen de OV’s onderling is mogelijk dankzij de gegevensuitwisseling via voormeld Platform.

In al deze gevallen verzamelt BMC de minimale hoeveelheid van gegevens om te voldoen aan haar plichten.

BMC zal uw persoonsgegevens niet commercialiseren of verkopen aan derde partijen.

 

Op welke grond verzamelt BMC uw persoonsgegevens?

BMC verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een taak van algemeen belang die erin bestaat om de persoonsgegevens uit te wisselen teneinde de interoperabiliteit mogelijk te maken en het beheer van de MoBIB kaart door alle OV’s afzonderlijk te vereenvoudigen.

Indien u bepaalde persoonsgegevens op vrijwillige basis aan BMC verstrekt dan zal BMC deze persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming. U kunt deze toestemming op gelijk welk ogenblik intrekken. Het intrekken van uw toestemming zal echter geen invloed hebben op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die BMC uitgevoerd heeft voor de intrekking of de verwerking van uw persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van de andere voormelde rechtmatige gronden. Wanneer u echter uw toestemming wil intrekken, zal de grondslag van deze verwerking geldig blijven voor de verwerkingen die voordien werden uitgevoerd.

 

Met wie deelt BMC uw persoonsgegevens?

Naast de OV's en hun partners, kunnen de persoonsgegevens gedeeld worden met andere natuurlijke personen of rechtspersonen die voor BMC als onderaannemers optreden. Deze onderaannemers leveren diensten zoals het bieden van IT- ondersteuning bij het beheer van het Platform of andere support diensten, het leveren van infrastructuur- en applicatiediensten, het voeren van marketing en data analyses. In deze gevallen hebben de onderaannemers enkel toegang tot de gegevens die zij nodig hebben voor het uitvoeren van hun taak en verwerken ze uw persoonsgegevens voor rekening van BMC en in overeenstemming met huidige privacyverklaring. BMC heeft alle maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd blijven overeenkomstig de vereisten van de GDPR.

Indien BMC uw persoonsgegevens zou doorgeven aan een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, zal BMC hiervoor uw voorafgaande toestemming vragen.

 

Hoe lang bewaart BMC uw persoonsgegevens?

Als BMC de persoonsgegevens niet nodig heeft voor een verwerking die een langere bewaartermijn vereist (bv. in geval van juridische geschillen), bewaart BMC de hierboven vermelde persoonsgegevens gedurende de geldigheidsduur van de MoBIB kaart, verlengd met drie jaar.

 

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens kunnen doorgegeven en verwerkt worden buiten België. Meer specifiek bevinden onze servers zich binnen de Europese Unie en onze derde partijen dienstverleners zijn wereldwijd actief (bijvoorbeeld wat betreft de supportdiensten met betrekking tot de hosting van de gegevens).

BMC heeft echter de nodige beschermingsmaatregelen genomen om, in het kader van de doorgifte van persoonsgegevens aan landen buiten de Europese Unie, te waarborgen dat uw persoonsgegevens beschermd zullen blijven in overeenstemming met deze privacyverklaring en met de GDPR.

 

Beveiliging van uw persoonsgegevens

BMC verbindt zich ertoe om alle gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. De maatregelen die BMC gebruikt, zijn ontworpen om een beveiligingsniveau te voorzien dat afgestemd is op het risico van de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Welke privacy rechten hebt u en hoe kunt u deze uitoefenen?

U hebt het recht om de volgende privacy rechten uit te oefenen in overeenstemming met en onder de omstandigheden vermeld in de toepasselijke wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens:

 • recht van inzage: u hebt het recht tot inzage in de persoonsgegevens die BMC van u verwerkt. Dit overzicht kan u helpen om na te gaan of u ook van uw andere rechten (bv. uw recht tot wijziging van gegevens) gebruik wil maken.
 • recht op rectificatie: indien u merkt dat de persoonsgegevens die BMC van u verwerkt onjuist of onvolledig zijn, kan u BMC vragen om deze aan te passen respectievelijk aan te vullen.
 • recht op verwijdering van gegevens: u hebt op basis van de privacyregels het recht om BMC te vragen bepaalde gegevens te verwijderen. Dit is enkel mogelijk wanneer deze gegevens niet meer nodig zijn om een bepaald doel te bereiken. Zo kunnen we uw persoonsgegevens niet verwijderen zolang u gebruik wil maken van uw MoBIB kaart.
 • recht op beperking van de verwerking: de privacyregels verlenen u onder bepaalde voorwaarden het recht om BMC te vragen om de verwerking van uw gegevens te beperken tot bepaalde doeleinden.
 • recht van bezwaar: de privacyregels verlenen u onder bepaalde voorwaarden het recht om zich te verzetten tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens.
 • recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens: op basis van de privacyregels hebt u het recht op de overdraagbaarheid van uw gegevens. U kunt BMC dus vragen om alle persoonsgegevens die u BMC bezorgd heeft te ontvangen in een elektronisch formaat dat gelezen kan worden.

 

Contactgegevens

Aangezien BMC geen persoonsgegevens rechtstreeks verzamelt van de MoBIB kaarthouders maar deze ontvangt via de OV’s, vraagt BMC, in het kader van een efficiëntere behandeling van uw vraag, om uw vraag te zenden naar de OV’s in kwestie en BMC zal de gevraagde acties op hun verzoek uitvoeren.

In die context, kunt u uw verzoek richten aan het volgende e-mailadres of kan u gebruik maken van het ter beschikking gestelde contactformulier:

De Lijn: https://www.delijn.be/nl/contact/klantendienst/

NMBS: dataprotectionofficer@b-rail.be

MIVB: dpo@stib-mivb.brussels

TEC: dpo@letec.be

Voor meer informatie over hoe u uw privacy rechten kunt uitoefenen bij de OV’s verwijzen we u graag door naar de privacyverklaring van de desbetreffende openbare vervoersmaatschappij.

Indien u een klacht heeft of bezorgd bent over hoe BMC uw persoonsgegevens verwerkt, zal BMC trachten om deze bezorgdheden te verhelpen. Indien u vindt dat BMC uw klacht of bezorgdheid onvoldoende heeft aangepakt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit over de verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens door BMC op het volgende adres: Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd gewijzigd worden om aangepast te worden aan juridische, technische of commerciële wijzigingen.

Wanneer BMC zijn privacyverklaring zou wijzigen, zal BMC de gepaste maatregelen nemen om u hierover te informeren, aangepast aan het belang van de wijzigingen die BMC doorvoert.

U kunt zien wanneer deze privacyverklaring voor het laatst werd gewijzigd, door de "laatst gewijzigd op" datum te bekijken die bovenaan wordt getoond.

Contact


Email : dpo@mobib.be

Adres :

Koningsstraat, 76

1000 Brussel

België